قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي
آيين نامه اجرايي مواد ( 2) و ( 17 ) قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي

قسمت اول – ثبت نرم افزار
بخش اول – تعاريف مربوط به ثبت نرم افزار

ماده 1

حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي – « قانون » در اين آيين نامه منظور از كلمه مصوب 1379 – مي باشد

ماده 2

نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه هاي رايانه اي، رويه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نيز اطّلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حاملهاي رايانه اي ضبط شده باشد

تبصره 1
آثار و محصولات نرم افزاري نوشتاري، صوتي و تصويري كه با كمك نرم افزار پردازش شده و به صورت يك پديده مستقل تهيه و ارايه شود نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود.
تبصره 2
خلق عمليات نرم افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني ، بدون اينكه برنامه هاي رايانه اي و مستندات و دستورا لعملهاي آن تدوين شده باشد، نرم افزار محسوب نمي شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي نمايد

ماده 3

پديد آورنده نرم افزار ، شخص يا اشخاصي هستند كه بر اساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط اعم از تحليل، طراحي، ساخت و پياده سازي نرم افزار را انجام دهند

ماده 4

حقوق معنوي نرم افزار رايانه اي بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از : حق انتساب نرم افزار به پديد آورنده آن و محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است

ماده 5

حقوق مادي نرم افزار رايانه اي بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از : حق استفاده شخصي، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تكثير و هرگونه بهره برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال مي باشد

ماده 6

نشر عبارت است از: قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر روي يكي از حاملهاي رايانه اي، تكثير شده يا به منظور فوق در محيطهاي رايانه اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود

ماده 7

عرضه عبارت است از ارايه نرم افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكان محدود و براي بهره برداري مشخص

ماده 8

اجرا عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم افزار در محيطهاي رايانه اي

بخش دوم – حقوق پديدآورنده

ماده 9

حقوق مادي و معنوي نرم افزار به پديدآورنده تعلق دارد . استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي موضوع قانون براي مدت 30 سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدون شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال مي باشد. اشخاصي كه به ترتيب فوق اجاز ه نشر يا عرضه يا اجراي نرم افزاري را كه ديگري پديد آورده است به دست آورده اند مكلف اند نام پديد آورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند ، مگر اينكه با پديدآورنده به گونه اي ديگر توافق شده باشد

ماده 10

نرم افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد . حقوق مادي نرم افزارهايي كه مطابق ماده (6) قانون پديد مي آيد به مدت مقرر در ماده (1) قانون 30 سال متعلق به سفارش دهنده است، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم افزار متعلق به پديد آورنده است

ماده 11

هرگاه اشخاص متعدد در پديدآوردن نرم افزار مشاركت داشته باشند، چنان چه سهم مشاركت هر يك در پديد آوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي گيرد. در صورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آورندگان است.
تبصره- هر يك از شركا به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضايي صالحه مراجعه نمايند

ماده 12

استفاده از نرم افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليتها و ظرفيتها يا كاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پديد آورنده نرم افزارهاي ديگر محسوب نمي شود مشروط بر اينكه پديد آورنده نرم افزار سازگار و مكمل ، رضايت كتبي پديد آورندگان نرم افزارهايي كه براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده است را گرفته باشد

ماده 13

حقوق مادي و معنوي نرم افزارهاي جديد كه به واسطه نرم افزارهاي ديگر پديد مي آيد متعلق
به پديدآورنده نرم افزار جديد است

ماده 14

پاداش، جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي، هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين آيين نامه تعلق مي گيرد، متعلق به پديد آورنده آن خواهد بود

ماده 15

اشخاصي كه نرم افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم افزار جديد به حساب آورد ، به نام خود ثبت، تكثير، منتشر، عرضه و يا بهره برداري نمايند، حقوق پديد آورنده نرم افزار ياد شده را نقض كرده اند

ماده 16

اشخاصي كه از نام، عنوان و نشان ويژه اي كه معرف نرم افزار خاصي است براي نام، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم افزار سابق و يا نماينده قانوني وي استفاده نمايند، ناقض حقوق پديد آورنده محسوب مي شوند

ماده 17

اشخاصي كه با علم و اطّلاع از عدم رعايت حقوق پديد آورنده، نرم افزاري را كه بدون اجازه پديد آورنده منتشر يا عرضه شده است ، تهيه و مورد بهره برداري قرار دهند ناقض حقوق پديد آ ورنده محسوب مي گردند

ماده 18

حق تكثير تمام يا بخشي از نرم افزار بر روي حاملهاي رايانه اي متعلق به پديد آورنده است و ساير اشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند

ماده 19

خريد و به كارگيري نرم افزارهاي ك پي غير مجاز توسط دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاهها و واحدها و سازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، ممنوع مي باشد . ذيحسابان دستگاههاي ياد شده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم افزارهاي كپي غير مجاز نيستند.
تبصره- كاركنان دستگاههاي موضوع اين ماده، مجاز به نصب و بهره برداري نسخه كپي غير مجاز نرم افزارهاي مورد حمايت اين قانون روي رايانه هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي باشند. متخلفان از اين حكم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود