نقش مدار خویشاوندی و محیط غنی پیرامون دانش آموز:

زریاد برنامه حمایت همگانی نسل فعلی از نسل بعدی را با رویکرد ورود خانواده و مدار خویشاوندی در دو بُعد پیاده سازی نموده است

۱.تجسم ارزش خانواده و خویشاوندان:

این اولین گام زریاد، برای معرفی خانواده و نزدیکان به عنوان یک منبع حمایتی و غیرقابل جایگزین است. در بازیکاری های سرزمین زریاد، خانواده و مدار خویشاوندی به عنوان یک منبع کسب امتیاز مجسم می گردد و حمایت ها و هواداری های خانواده و خویشاوندان با نگاه ساختاری امتیازآور طراحی شده است. البته ارتباط با خانواده در مراحل بالاتر زندگی در سرزمین زریاد، وارد فازهای دیگری نیز خواهد شد و برنامه های عمیق تری نیز برای آن در نظر گرفته شده است. این به دانش آموز کمک می کند تا ضمن احساس بهتر از داشتن نعمت خانواده، ارتباط خود را با خانواده و خویشاوندان خود عمیق تر نماید و در مقابل نیز فرصتی برای خانواده ها ایجاد می کند تا با صرف انرژی و زمان مختصر، توجه بیشتری به فرزند خود نمایند و روابط خود را با وی بهبود بخشند.

۲.مکانیسمی برای محیط غنی:

محیط غنی دارای تعاریف و ابعاد گوناگونی است و در کل می گوید؛ رشد یا افت تحصیلی دانش آموز با میزان توجه مثبت و موثر اطرافیان به فعالیت های اجتماعی، مهارتی، کسب و کار، درسی و علمی او رابطه ای مستقیم دارد.
این تعامل ایجاد شده در اپلیکیشن زریاد، خانواده ی دانش آموز را تحریک می کند تا در مجالسی که دانش آموز حضور دارد، در مورد او و موفقیت هایش صحبتی داشته باشند و احساس مهم بودن را پیوسته به دانش آموز القا می کند. در مقابل، دانش آموز نیز تمایل بیشتری پیدا می کند تا کمک گرفتن یا رخصت گرفتن از این مدار مهم را در دیگر امور جاری خود اعمال کند. مجموع این تعامل های کوچک، مکانیسمی برای ایجاد محیط غنی برای یک دانش آموز و راهی برای افزایش ارتباط در خانواده ها خواهد بود.