جدول هزینه شهریه سالیانه طرح های ۶ گانه زریاد بیمه پاسارگاد

Vip
هزینه شهریه سالیانه
(ریال)
#la_pricing_table_5cc2f348b399c .la-pricing-table{ background-color: ; color : ; } #la_pricing_table_5cc2f348b399c .la-pricing-table .wrap-icon .icon-inner{ color: ; } #la_pricing_table_5cc2f348b399c .la-pricing-table .pricing-action, #la_pricing_table_5cc2f348b399c .la-pricing-table .pricing-heading{ background-color: ; }
الماس
هزینه شهریه سالیانه
(ریال)
#la_pricing_table_5cc2f348b7232 .la-pricing-table{ background-color: ; color : ; } #la_pricing_table_5cc2f348b7232 .la-pricing-table .wrap-icon .icon-inner{ color: ; } #la_pricing_table_5cc2f348b7232 .la-pricing-table .pricing-action, #la_pricing_table_5cc2f348b7232 .la-pricing-table .pricing-heading{ background-color: ; }
پلاتینیوم
هزینه شهریه سالیانه
(ریال)
#la_pricing_table_5cc2f348ba286 .la-pricing-table{ background-color: ; color : ; } #la_pricing_table_5cc2f348ba286 .la-pricing-table .wrap-icon .icon-inner{ color: ; } #la_pricing_table_5cc2f348ba286 .la-pricing-table .pricing-action, #la_pricing_table_5cc2f348ba286 .la-pricing-table .pricing-heading{ background-color: ; }
طلا
هزینه شهریه سالیانه
(ریال)
#la_pricing_table_5cc2f348bd243 .la-pricing-table{ background-color: ; color : ; } #la_pricing_table_5cc2f348bd243 .la-pricing-table .wrap-icon .icon-inner{ color: ; } #la_pricing_table_5cc2f348bd243 .la-pricing-table .pricing-action, #la_pricing_table_5cc2f348bd243 .la-pricing-table .pricing-heading{ background-color: ; }
نقره
هزینه شهریه سالیانه
(ریال)
#la_pricing_table_5cc2f348c0515 .la-pricing-table{ background-color: ; color : ; } #la_pricing_table_5cc2f348c0515 .la-pricing-table .wrap-icon .icon-inner{ color: ; } #la_pricing_table_5cc2f348c0515 .la-pricing-table .pricing-action, #la_pricing_table_5cc2f348c0515 .la-pricing-table .pricing-heading{ background-color: ; }
برنز
هزینه شهریه سالیانه
(ریال)
#la_pricing_table_5cc2f348c37f6 .la-pricing-table{ background-color: ; color : ; } #la_pricing_table_5cc2f348c37f6 .la-pricing-table .wrap-icon .icon-inner{ color: ; } #la_pricing_table_5cc2f348c37f6 .la-pricing-table .pricing-action, #la_pricing_table_5cc2f348c37f6 .la-pricing-table .pricing-heading{ background-color: ; }

وجوه پرداختی در جدول شماره ۱، حق بیمه های مصوب زریاد در سال ۱۳۹۸ میباشد که برای دانش آموزان ورودی این سال، برای سالهای جدید ۲۰% افزایش حق بیمه نسبت به سال قبل الزامیست.