عقاید شناختی و فلسفه وجودی زریاد

آموزش الكترونيكي در بستر نرم‌افزار حوزه جديدي از ارتباط فناوري و آموزش است كه براي فراگيران امكان يادگيري مادام العمر در هر زمان و در هر مكان را فراهم مي‌نمايد. در سطح بین‌المللی اينگونه آموزش به طور گسترده اي شكل گرفته است، اما در کشور ما با مشكلات جدي ناشي از موضوعات گوناگون فرهنگي، حقوقي، فني و زيرساختي روبروست. در سال‌هاي اخير تجربيات ارزشمندي در اين زمينه، به ويژه در حوزه روش‌هاي آموزشي الكترونيكي و تركيبي، انباشته شده است كه مي‌توان از آنها جهت رفع موانع پيش روي توسعه بيش از پيش در عرصه‌هاي متفاوت ملي نظير آموزش و پرورش، آموزش عالي و آموزش كاركنان دولت و … بهره جست.

ظرفيت سازي فني، انساني، سازماني و مديريتي همگي در بستر چالش‌هاي تدوين اين رویکردها و تعريف ادبيات يكسان از مهارت‌ها و ادغام نقش‌هاي نوين تربيتي و آموزشي همراه با كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در طراحي آموزش های مهارتی، اجتماعی، کسب و کار، اقتصادی و برنامه‌هاي درسي قرار گرفته‌اند.

در اين راستا زریاد نظر به اهميت و ضرورت ارتقاء مستمر دانش ملي، به منظور افزايش بهره‌وري در حوزه نوسازي آموزش ملی و بین‌المللی، با توجه به كمبودهاي سرمايه‌گذاري در عرصه آموزش‌هاي حضوري و لزوم فزاينده بهره‌گيري از ابزارهاي نوين آموزشي به ويژه آموزشهاي الكترونيكي نرم‌افزاری با رویکرد بازی‌سازی و ایجاد شبکه همکاران با هدف نهایی کارآفرینی، تهيه و تنظيم شده است. از اين ‌رو زریاد نقطه عطفي در ظهور و گسترش منظم چنين بسترهای آموزشی خواهد بود.

 

زریاد به دنبال کسب دانش و ارائه آن به کاربران خود

با هدف مدیریت تغییرات در آینده با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان دستیابی به کسب وکار موفق می‌باشد.