ارزش های بنیادین زریاد

احترام و اکرام:

به رسميت شناختن و درنظر داشتن حقوق بهره‌برداران و جامعه ذینفعان و حفظ کرامت انسانی آنان

رعایت ادب و نزاکت همراه با خوشرویی
توجه به منافع و حقوق نسل‌هاي حال و آينده
رعایت نظم و مقررات
رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران و حفظ آبروی افراد
درک کردن و درنظر داشتن خواسته ها و نيازهای ذینفعان

اعتماد و صداقت:

شفافيت و حسن نيت در قبال دیگران و جلب اطمينان آن ها از طریق انطباق اندیشه و گفتار و کردار و همچنين پيش بينی پذیر بودن رفتار

رازداری و حفظ اسرار دیگران
راستی و شفافيت در گفتار و کردار
حفظ بقای خود را در گرو جلب اعتماد و حفظ روابط بلند مدت و عميق با مشتريان
جلب اعتماد دیگران با پایبندی به توافقات انجام شده و اهداف و برنامه های اعلام شده

ارايه محتویات آموزشی صحيح،‌ شفاف و استاندارد و ایجاد محيط قابل اطميناني براي ارتقاء دانش سرمایه‌های آتی انسانی جامعه
در نظر داشتن منافع دیگران در تصميم گيری‌ها و همکاری‌های مشترک و توجه به مسئولیت اجتماعی

خلاقیت و نوآوری:

خلق، ارایه و اجرای ایده های جدید در راستای بهبود عملکرد سازمان

عارضه یابی و به چالش کشيدن وضع موجود
ایجاد بستر مناسب برای بروز استعدادها و ارایه ایده‌ها
خلق ارزش براي مشتريان، ‌با توجه به آخرين نتايج يادگيري از تجربيات ذينفعان و همچنين بديع‌ترين تحولات حوزه آموزش
بهره‌برداری از خلاقيت و نوآوري براي پاسخ‌دهي سريع به چالش‌هاي پيش‌رو
انعطاف پذیری در مقابل تغييرات و خواسته‌های مشتریان
رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران و حفظ آبروی افراد
درک کردن و درنظر داشتن خواسته ها و نيازهای ذینفعان

تعهد و مسئولیت پذیری:

پاسخگو بودن در قبال تصميم های اخذ شده و وظایف محوله توام با وفاداری و دلسوزی

اخذ تصميمات صحيح، منطقی و به موقع
مهيا كردن محيط كار پويا، مناسب و لذت بخش، جهت ایجاد شرايط رشد و شكوفايي شايستگي‌ كاركنان شرکت
وفاداری و تعلق خاطر
تعهد به رعايت مسئولیت‌های اجتماعی و قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي مرتبط با آموزش در بستر نرم‌افزار
ارتقای توانمندی‌های شخصی و بکارگيری دانش و مهارت کسب شده در انجام وظایف فردی و گروهی
رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران و حفظ آبروی افراد
درک کردن و درنظر داشتن خواسته ها و نيازهای ذینفعان