امضاء قرارداد همکاری فیمابین مجتمع آموزشی سوده و شرکت مهارت پیشه گان خلاق زریاد

در آخرین روزهای اسفند ماه ۱۳۹۷، قرارداد همکاری فیمابین مجتمع آموزشی سوده و شرکت مهارت پیشه گان خلاق زریاد در راستای اجرای پروژه بورسیه شغلی دانش آموزی زریاد بین مدیران دو ساختار سرکار خانم معصومه نمازی زاده و آقای امیر رضا حاجی محمد جعفری امضاء و تبادل شد.
امضای این قرارداد بستر لازم جهت بهره گیری از ظرفیت های طرفین در راستای تربیت انسان های توسعه یافته و مهارت پیشه در قالب «بورسیه شغلی دانش آموزی زریاد» فراهم نمود. در این نوع از بورسیه، زریاد قدم به قدم با برنامه ای اجرایی و عملیاتی دانش آموز را تا رسیدن به شغل مورد علاقه اش در بلندمدت همراهی کرده و ساز و برگ لازم برای کارآفرین شدن او پس از فارغ التحصیلی اش را مهیا می نماییم.