جدول هزینه شهریه سالیانه طرح های ۶ گانه زریاد

Vip
هزینه شهریه سالیانه
(ریال)
#la_pricing_table_5c940459bc4fc .la-pricing-table{ background-color: ; color : ; } #la_pricing_table_5c940459bc4fc .la-pricing-table .wrap-icon .icon-inner{ color: ; } #la_pricing_table_5c940459bc4fc .la-pricing-table .pricing-action, #la_pricing_table_5c940459bc4fc .la-pricing-table .pricing-heading{ background-color: ; }
الماس
هزینه شهریه سالیانه
(ریال)
#la_pricing_table_5c940459be975 .la-pricing-table{ background-color: ; color : ; } #la_pricing_table_5c940459be975 .la-pricing-table .wrap-icon .icon-inner{ color: ; } #la_pricing_table_5c940459be975 .la-pricing-table .pricing-action, #la_pricing_table_5c940459be975 .la-pricing-table .pricing-heading{ background-color: ; }
#la_pricing_table_5c940459c08e5 .la-pricing-table{ background-color: ; color : ; } #la_pricing_table_5c940459c08e5 .la-pricing-table .wrap-icon .icon-inner{ color: ; } #la_pricing_table_5c940459c08e5 .la-pricing-table .pricing-action, #la_pricing_table_5c940459c08e5 .la-pricing-table .pricing-heading{ background-color: ; }
طلا
هزینه شهریه سالیانه
(ریال)
#la_pricing_table_5c940459cb353 .la-pricing-table{ background-color: ; color : ; } #la_pricing_table_5c940459cb353 .la-pricing-table .wrap-icon .icon-inner{ color: ; } #la_pricing_table_5c940459cb353 .la-pricing-table .pricing-action, #la_pricing_table_5c940459cb353 .la-pricing-table .pricing-heading{ background-color: ; }
نقره
هزینه شهریه سالیانه
(ریال)
#la_pricing_table_5c940459cdb29 .la-pricing-table{ background-color: ; color : ; } #la_pricing_table_5c940459cdb29 .la-pricing-table .wrap-icon .icon-inner{ color: ; } #la_pricing_table_5c940459cdb29 .la-pricing-table .pricing-action, #la_pricing_table_5c940459cdb29 .la-pricing-table .pricing-heading{ background-color: ; }
برنز
هزینه شهریه سالیانه
(ریال)
#la_pricing_table_5c940459cfc02 .la-pricing-table{ background-color: ; color : ; } #la_pricing_table_5c940459cfc02 .la-pricing-table .wrap-icon .icon-inner{ color: ; } #la_pricing_table_5c940459cfc02 .la-pricing-table .pricing-action, #la_pricing_table_5c940459cfc02 .la-pricing-table .pricing-heading{ background-color: ; }

تبصره ۱: وجوه پرداختی در جدول شماره ۱، حق بیمه های مصوب زریاد در سال ۱۳۹۷ میباشد که برای دانش آموزان ورودی این سال، برای سالهای جدید ۲۰% افزایش حق بیمه نسبت به سال قبل الزامیست.