شرایط عضویت در سرزمین زریاد

بورسیه شغلی دانش آموزی زریادکه با فراگیری آموزش های ارائه شده در سرزمین زریاد منجمله مهارتهای اجتماعی، فردی و اقتصادی با محوریت ایجاد شرکت های تعاونی، سهامی و … و یا امور خود اشتغالی و خویش فرمائی و تامین سرمایه اولیه ایجاد شغل در قالب زنجیره نسبت به کارآفرین نمودن شهروندان سرزمین زریاد در طی دوره زریاد (حداقل ۱۱ سال و حداکثر ۱۶ سال) منطبق بر دو محور ذیل اقدام می نماید:
الف) به منظور تربیت فرد شاغل با محوریت کارآفرینی که به واسطه ارائه آموزش های متنوع تجویزی (درسی) و غیر تجویزی (غیر درسی) و مهارتی صورت خواهد گرفت. کلیهی آموزشهای سرزمین زریاد بر بستر بازی کاری و در فضای اپلیکیشن زریاد ارائه میگردد. دانش آموزان زریادی علاوه بر آموزشهای درسهای تجویزی، آموزشهای خاص (مهارتی) مبتنی بر ساحتهای اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و حرفهای را نیز دریافت خواهند نمود.
– در صورت تمایل برای استفاده از خدمات حضوری و برنامه های آموزشی عملی هزینه های جداگانه ای دریافت می گردد.
– برش سنی تحصیلی برای پذیرش در این سامانه در حال حاضر مقطع ابتدایی پایه اول و پایه دوم می باشد.
ب) به منظور تامین سرمایه اولیه شروع به کار فرد کارآفرین تربیت شده، کلیه هزینه شهریههای پرداختی دانش آموزان بابت عضویت در سرزمین زریاد به حساب دانش آموز در قالب کیف پول مجازی ایشان واریز میگردد و متعاقباً جهت خرید بیمه خاص خود آن ها به حساب شرکت بیمه به پیشنهاد زریاد و موافقت والدین/ قیم قانونی دانش آموز با اعلام زریاد از کیف پول دانش آموز واریز میگردد.
– بیمه خاص عبارتست از بیمه بورسیه شغلی دانش آموزی زریاد با قابلیت سیستم تجمیع سرمایههای خرد، با ضمانت شرکتهای بیمه خوشنام کشور تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای امتیازات به شرح پرسشنامه بیمه که جزء لاینفک این قرارداد میباشد و پس از تکمیل و امضاء توسط والدین/قیم قانونی دانشآموز در اختیار شرکت بیمه انتخابی والدین قرار می گیرد.
– مدت قرارداد با توجه به مقطع تحصیلی شهروندان سرزمین زریاد به شرح جدول زیر می باشد:

روند عملیاتی عضویت در سرزمین زریاد

1- ثبت نام اولیه در وب سایت zaryad.ir و پر کردن اطلاعات مورد نیاز و افتتاح حساب و پرداخت در کیف پول دانش آموز
2- مراجعه ولی یا قیم قانونی دانش آموز به همراه دانش آموز به مدارس طرف قرارداد با زریاد یا مراجعه ولی دانش آموز یا قیم قانونی او به یکی از شعبات پست جمهوری اسلامی ایران یا دفاتر پیشخوان دولت به منظور احراز هویت و امضاء قرارداد فیمابین با هماهنگی قبلی با زریاد
– سند بیمهی تامین عمر و تامین آتیه ویژه بورسیه شغلی دانش آموزی زریاد پس از امضای پرسشنامه بیمه توسط ولی یا قیم قانونی دانش آموز و طی مراحل قانونی بیمه از طرف شرکت بیمه صادر میگردد.
مدارک و مستندات جهت عقد قرارداد به شرح ذیل و جزء لاینفک قراداد است:

مبلغ هزینه ی عضویت در سامانه زریاد با توجه به انتخاب یکی از ۶ طرح هزینه شهریه های سالیانه برابر با جدول ذیل در طی دوره یک سال اول قرارداد تعیین گردید:

– پرداخت هزینه های یاد شده بدون هرگونه افزایش و تغییر قیمتی نسبت به شهریه سالیانه به صورت ۳ ماهه و ۶ ماهه نیز امکان پذیر میباشد.
– وجوه پرداختی در جدول شماره 2 شهریههای سالیانه مصوب زریاد در سال 1397میباشد و برای دانشآموزان ورودی این سال، برای سالهای جدید هر سال ۲۰٪ افزایش شهریه نسبت به سال قبل لحاظ میگردد.
– با توجه به امکان پرداخت و واریز سه ماه، شش ماهه و سالانه شهریههای عضویت در سرزمین زریاد و دوره های آموزشی دانشآموزان به حساب دانش آموزان نزد کیف پول دانشآموز، ولی یا قیم قانونی دانش آموز به کیف پول طرف قرارداد با زریاد اختیار داد نسبت به مسدود نمودن، برداشت و واریز وجوه واریزی در این حساب هر ماهه پس از تائید و اعلام زریاد مبنی بر موفقیت دانش آموزان در طی مراحل علمی و مهارتی مشخص شده را بابت خرید بیمه عمر سرمایهگذاری و تأمین آتیه بورسیه شغلی دانش آموزی زریاد و تمدید آن (حداقل یازده ساله و حداکثر شانزده ساله) واریز نماید. بدیهی است صدور و تمدید بیمه نامه توسط شرکت بیمه مربوطه مشروط به واریز کامل شهریه موصوف در حساب مزبور در طی دوران عضویت دانش آموز در سامانه زریاد (حداقل یازده ساله و حداکثر شانزده ساله) می باشد.

– مزایای ثبت نام در هر یک از طرح های ۶ گانه با توجه به هزینه شهریه پرداختی توسط والدین / قیم قانونی دانش آموزان به شرح جدول زیر می باشد:

تعهدات زریاد

زریاد متعهد شد در پایان دوره بورسیه شغلی زریاد مطابق جدول مدت زمان شهروندی دانش آموزان در سرزمین زریاد، به عنوان یکی از سهامداران شرکت های دانشآموزی که حسب لزوم توسط فارغالتحصیلان سرزمین زریاد به ثبت برسد نقش مدیریتی و حمایتی خود را به صورت کامل اجرا نماید.
زریاد متعهد شد نسبت به ارائه بستههای کمک آموزشی مواد درسی در قالب سیستم تثبیت آموزش و آموزشهای جانبی توانمندیهای فردی و اجتماعی با بالاترین استانداردهای موجود در این زمینه برابر با ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
زریاد متعهد شد نسبت به تامین بستر مجازی مناسب برای ارائه بسته های آموزشی موضوع این قرارداد در قالب اپلیکیشن اقدام نماید.
زریاد متعهد شد که کلیه خدمات تعریف شده بر ذمه خود در قالب اپلیکیشن را بصورت۱۰۰% رایگان در اختیار دانشآموزان موضوع این قرارداد قرار دهد.
– در صورت تمایل ولی یا قیم قانونی دانش آموز یا خود دانش آموز به استفاده از خدمات ارائه شده خارج از موضوع این قرارداد منجمله: آموزشها و خدمات حضوری و آنلاین و مواردی که با همکاری دانشگاهها، مراکز علمی و وزارتخانهها به صورت جداگانه برگزار می شود، مشمول پرداخت هزینه جداگانه از سوی دانش آموز یا ولی قانونی او به زریاد برابر با شرایط اعلامی خواهد بود.
زریاد متعهد شد نسبت به محفوظ نگه داشتن دیتاهای مربوط به اطلاعات شخصی و عملکردی دانش آموزان همواره اقدام نماید.

تعهدات والدین

انعقاد قرارداد با زریاد
واریز وجوه مشخص شده به صورت دوره های زمانی مشخص شده که در جداول و توضیحات مربوط آمده است.
پشتیبانی والدین از دانش آموز تحت سرپرستی و عضو سرزمین زریاد موضوع این قرارداد با دسترسی هایی که در سامانه برای ایشان قرار داده شده است.
ولی یا قیم قانونی دانش آموز به عنوان خریدار بیمه خاص موضوع این قرارداد متعهد شد در طی مدت این قرارداد به هیچ عنوان نسبت به تغییر بیمه گذار و بیمهگر موضوع این قرارداد اقدام ننماید.
ولی یا قیم قانونی دانشآموزان به عنوان طرفهای اصلی قرارداد با زریاد موافقت خود را از دریافت خدمات آموزشی و ایجاد بسترهای مالی و پشتیبانی رایگان از سامانه زریاد اعلام نمودند و همچنین زریاد را در پایان دورهی بورسیه شغلی زریاد که در جدول مدت زمان شهروندی دانش آموزان در سرزمین تعریف گردیده است یکی از شرکا و سهامداران اصلی شرکت هایی که فرزند آنها با مشارکت سایر دانشآموزان به منظور شروع کارآفرینی خود به ثبت رساندهاند، دانسته و حقوق شرکت زریاد را محترم و نافذ میدانند.
درصد سهام زریاد از سهام سایر اعضاء ۱۵% (پانزده درصد) و سهام اعضاء شرکت ۸۵% (هشتاد و پنج درصد) تعیین گردید.
ولی یا قیم قانونی دانش آموز به زریاد اختیار دادند تا معدل، میزان و گردش حساب افتتاح شده کیف پول ایشان را جهت امتیاز دهی برابر با ضوابط زریاد در اپلیکیشن موضوع این قرارداد دریافت نماید.
ولی یا قیم قانونی دانش آموز حق هر گونه تراکنش مالی برای حساب های کیف پولی که زریاد برای مشتریان خود ایجاد نموده است را از خود و دانش آموز سلب می نمایند و به زریاد اختیار دادند تا دسترسی کامل به اطلاعات حساب و اعمال درخواست های واریز و برداشت حساب افتتاح شده کیف پول پولیتو را صرفاً جهت پرداخت حق بیمه های ماهیانه دانش آموز داشته باشد. ولی یا قیم قانونی دانش آموز یا خود دانش آموز صرفاً می توانند موجودی و گردش تراکنش های خود را استعلام نمایند.
– ضمناً در صورت انصراف دانش آموز از عضویت در سرزمین زریاد دانش آموز و یا ولی قانونی ایشان حق برداشت کامل موجودی و هزینه عضویت در سرزمین زریاد که هنوز به حساب بیمهای ایشان واریز نشده است و بستن حساب مربوطه را دارد.

تعهدات دانش آموز

ورود به سامانه و انجام کلیه ماموریت های مشخص شده به صورت روزانه
پیگیری و فعالیت مستمر در سامانه زریاد
رعایت کلیه قوانین سامانه زریاد
تشکیل شرکت های مجازی دانشآموزی زریاد در سامانه زریاد و همگرایی با هم کلاسیهای خود در تشکیل این شرکت ها

فسخ قرارداد

با توجه به اینکه کلیه خدمات در بستر مجازی سامانه زریاد به صورت رایگان ارائه می شود بنابراین این قرارداد در صورت حصول شرایط و مفاد مندرج در جدول شماره ۴ فسخ میگردد:

تغییر نشانی طرفین قرارداد

هر گاه طرف اول نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید از تغییر وب سایت خود این موضوع را به اطلاع مشتریان خود برساند. در صورتی که طرف دوم نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتبا این تغییر را به طرف اول ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، کلیه نامهها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن ها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

رسیدگی به شکایات یا تخلفات

مشتریان محترم می توانند هر گونه شکایت خود و مشاهده تخلفات را از طریق ایمیل شرکت به نشانی [email protected] و همچنین شماره های تماس شرکت که در وب سایت ذکر شده است با زریاد مطرح نمایند.

حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در خصوص اجرای و یا تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه مراجع ذی صالح قانونی صالح به رسیدگی خواهند بود.

فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور و یا بروز حوادثی که خارج از اختیار طرفین باشد یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد پس از رفع فورس ماژور با تمدید مدت آن به میزان تاخیر ایجاد شده به قوت خود باقی و ادامه خواهد یافت.